Publications

Show all

2021

Wang, Caiyong; Wang, Yunlong; Zhang, Kunbo; Muhammad, Jawad; Lu, Tianhao; Zhang, Qi; Tian, Qichuan; He, Zhaofeng; Sun, Zhenan; Zhang, Yiwen; Liu, Tianbao; Yang, Wei; Wu, Dongliang; Liu, Yingfeng; Zhou, Ruiye; Wu, Huihai; Zhang, Hao; Wang, Junbao; Wang, Jiayi; Xiong, Wantong; Shi, Xueyu; Zeng, Shao; Li, Peihua; Sun, Haodong; Wang, Jing; Zhang, Jiale; Wang, Qi; Wu, Huijie; Zhang, Xinhui; Li, Haiqing; Chen, Yu; Chen, Liang; Zhang, Menghan; Sun, Ye; Zhou, Zhiyong; Boutros, Fadi; Damer, Naser; Kuijper, Arjan; Tapia, Juan; Valenzuela, Andres; Busch, Christoph; Gupta, Gourav; Raja, Kiran; Wu, Xi; Li, Xiaojie; Yang, Jingfu; Jing, Hongyan; Wang, Xin; Kong, Bin; Yin, Youbing; Song, Qi; Lyu, Siwei; Hu, Shu; Premk, Leon; Vitek, Matej; Štruc, Vitomir; Peer, Peter; Khiarak, Jalil Nourmohammadi; Jaryani, Farhang; Nasab, Samaneh Salehi; Moafinejad, Seyed Naeim; Amini, Yasin; Noshad, Morteza

NIR Iris Challenge Evaluation in Non-cooperative Environments: Segmentation and Localization Inproceedings

In: Proceedings of the IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB 2021), 2021.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: biometrics, competition, iris, segmentation

2019

Lozej, Juš; Štepec, Dejan; Štruc, Vitomir; Peer, Peter

Influence of segmentation on deep iris recognition performance Inproceedings

In: 7th IAPR/IEEE International Workshop on Biometrics and Forensics (IWBF 2019), 2019.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: biometrics, iris, ocular, segmentation

2018

Lozej, Juš; Meden, Blaž; Struc, Vitomir; Peer, Peter

End-to-end iris segmentation using U-Net Inproceedings

In: 2018 IEEE International Work Conference on Bioinspired Intelligence (IWOBI), pp. 1–6, IEEE 2018.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: biometrics, CNN, convolutional neural networks, iris, ocular, U-net

2017

Lavrič, Primož; Emeršič, Žiga; Meden, Blaž; Štruc, Vitomir; Peer, Peter

Do it Yourself: Building a Low-Cost Iris Recognition System at Home Using Off-The-Shelf Components Inproceedings

In: Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2017, 2017.

Abstract | Links | BibTeX | Tags: biometrics, iris, sensor design