Govorne tehnologije

Študij:  Elektrotehnika, UN 2 stopnja
Smer: Avtomatika in informatika
Letnik: 2. letnik
Semester: zimski
Kreditne točke: 6 točk

Predavatelj: izr.prof.dr. Simon Dobrišek
Asistent: as. Marija Ivanovska


Opis predmeta

Spoznavanje s področjem naprednih govornih tehnologij, ki omogočajo človeku najbolj naravno sporazumevanje z različnimi napravami v ambientalnih inteligentnimi sistemih.Seznanjanje z računalniškimi orodji, ki omogočajo izgradnjo takšnih sistemov.

Vsebina

Vsebina predmeta se predstavi tekom predavanj, ki so razdeljena v naslednje vsebinske sklope:

  • Uvod: opis področja, kratek zgodovinski oris razvoja govornih tehnologij, pomen raziskav in pridobivanja znanj na tem področju za slovenski jezik.
  • Računalniška obdelava govornega signala: predobdelava, homomorfna analiza, linearno napovedovanje, značilke govornega signala, razčlenjevanje govornega signala, govorne podatkovne zbirke.
  • Sistemi za razpoznavanje govora: razpoznavanje ločeno in vezano izgovorjenih besed ter spontanega govora statistično modeliranje akustične in jezikovne predstavitve govora ter njegova pomenska analiza.
  • Sistemi za razpoznavanje govorca: biometrične značilnosti govora, verifikacija in identifikacija govorca, razpoznavanje govorca na podlagi akustičnih in jezikovnih značilnosti govora, razpoznavanje psihofizičnega stanja govorca.
  • Umetni govor: zgradba sistemov za umetni govora, grafemsko fonemska pretvorba, modeliranje prozodije, načini tvorjenja umetnega govornega signala, tvorjenje emocionalnega govora.
  • Sistemi, ki omogočajo dialog z računalnikom: zgradba sistemov, upravljanje dialoga, predstavitev znanja, večmodalnost v sistemih za dialog.

Literatura

  • F. Mihelič: Signali, Založba FE, 2014.
  • N. Pavešić: Razpoznavanje vzorcev: uvod v analizo in razumevanje vidnih in slušnih signalov, 3. popravljena in dopolnjena izd., 2 zv., Založba FE in FRI, 2012.
  • X. Huang, A. Acero, H.V. Hon: Spoken Language Processing A Guide to Theory, Algorithm and System Development, Prentice Hall, 2001.